Veebikeskkonna riigieksamid.ee üld- ja ostutingimused

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad veebiõppekeskkonna müügitingimused (edaspidi Müügitingimused) kehtivad OÜ Smart Coaching (edaspidi Teenuse osutaja), registrikood 14227090, aadress Helme 16-2/34, Tallinn 10614, Eesti, veebiõppekeskkonnas müügil olevate õppematerjalide (edaspidi Materjalid) ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt.

1.2. Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Müügitingimustest, Teenuse osutaja hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

1.3. Teenuse osutaja jätab endale õiguse Müügitingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Müügitingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni avaldamisest Teenuse osutaja veebiõppekeskkonnas.

1.4. Veebiõppekeskkonnas tellimuse esitamisel kinnitab Klient, et ta on tutvunud ning nõustub Müügitingimustega.

2. Müügilepingu kehtivus, kauba- ja hinnainfo

2.1. Veebikeskkonnas müüdavate Materjalide hinnad on esitatud eurodes ja märgitud toodete juurde.

2.2. Teave Materjalide kohta on esitatud Veebikeskkonnas vahetult kursuse juures.

2.3. Veebikeskkonnas olevate Materjalide tellimiseks on vajalik kasutajakonto.

3. Tellimuse vormistamine

3.1. Materjali tellimiseks tuleb vastava Materjali juures vajutada osta nuppu. Seejärel kuvatakse ekraanile tellimuse kinnitus. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad, mille järel kasutaja suunatakse Maksekeskus AS süsteemi, kus kasutaja saab tasuda oma soovitud pangalinki kasutades.

3.2. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebikeskkonna arvelduskontole EE622200221066423662 Swedpangas.

3.3. Kui tellitud Materjali ei ole võimalik tarnida seoses autorilepingu lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

4. Tarnetingimused

4.1. Tellitud Materjalid tehakse Kliendile kättesaadavaks veebiõppekeskkonnas pärast pangaülekande kinnituse saamist.

4.2. Juurdepääs Materjalidele kehtib kuni Veebikeskkonna autorilepingu kehtivuse lõpuni kuid mitte vähem kui üks aasta.

4.3. Materjali juurdepääs on mõeldud individuaalseks kasutamiseks. Juurdepääsu andmine ja/või kursuse sisu esitamine kolmandale isikule ei ole lubatud.

4.4. Kasutustingimuste rikkumise tuvastamisel on Veebikeskkonnal õigus koheselt eemaldada ostja juurdepääs Materjalidele ilma raha tagastamata.

4.5. Kui kasutustingimuste rikkumisega kaasneb kahju Veebikeskkonnale, siis on Veebikeskkonnal õigus nõuda selle hüvitamist ostja poolt.

5. Taganemisõigus

5.1. Pärast tellimuse vormistamist on ostjal õigus Veebikeskkonnas sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

5.2. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks peab kasutaja olema läbinud vähem kui 50% kursuse materjalist.

5.3. Lepingust taganemiseks tuleb esitada vabas vormis Materjali ostmisest taganemise avaldus ning saata see e-posti aadressile smartcoaching.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kursuse soetamisest.

6. Pretensiooni esitamise õigus

6.1. Veebikeskkond vastutab ostjale müüdud Materjali lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba kursuse soetamise hetkel.

6.2. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebikeskkonna poole, saates e-kirja aadressile smartcoaching.ee@gmail.com või helistada telefonil +372 56 90 8851.

6.3. Ostja vastutab Veebikeskkonnas läbitud Materjali ostja tasemele vastavuse eest. Veebikeskkond ei vastuta kursustelt saadud info kasutamise käigus tekkinud negatiivsete tagajärgede eest.

6.4. Kui Veebikeskkonnast ostetud Materjalil on puudused, mille eest Veebikeskkond vastutab, tagastab Veebikeskkond ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

6.5. Veebikeskkond vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

7. Isikuandmed

7.1 SmartCoaching OÜ kogub Kasutajalt ainult selliseid isikuandmed, mis tekivad Portaali kasutamise käigus lähtuvalt Kasutaja tegevusest. Sellisteks andmeteks on näiteks Kasutaja profiilis esitatavad andmed, koolituste ostmisel esitatavad andmed ja kõikidest muudest Portaalis võimaldatud tegevustest salvestuvad andmed.

7.2 Andmeid, mida SmartCoaching OÜ on saanud Kasutajalt Portaali sisse logimisel ja Portaali kasutamise käigus küsinud või mis koguneb Kasutaja kohta muul viisil Portaali kasutamisel, on SmartCoaching OÜ-l õigus töödelda Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus.

7.3 Kasutaja annab nõusoleku SmartCoaching OÜ-le Kasutaja isikuandmete töötlemiseks Tingimustes sätestatud eesmärkidel ja mahus. Kasutajal on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist; saates vastavasisulise kirja aadressile smartcoaching.ee@gmail.com.

7.4 SmartCoaching OÜ kasutab Kasutaja isikuandmeid Portaali teenuse osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.

7.5 SmartCoaching OÜ-l on õigus kasutada Kasutaja isikuandmeid ja anda neid üle SmartCoaching OÜ poolt valitud kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemise eesmärgil selleks, et tagada SmartCoaching OÜ teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada SmartCoachingu poolt pakutavaid teenuseid.

7.6 SmartCoaching OÜ on isikuandmete vastutav töötleja; SmartCoaching OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

8. Vaidluste lahendamine

8.1. Kui ostjal on Veebikeskkonna osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile smartcoaching.ee@gmail.com või helistada telefonil +372 56 90 8851.

8.2. Kui ostja ja Veebikeskkond ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebikeskkonna vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

8.3. Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.